Uw basis voor een duurzame verharding | T: 0418-511555 | E: info@b-cis.nl

Cementgebonden fundering

B-CIS vervaardigt, levert en verwerkt Powerbase. Dit is een cementgebonden bouwstof voor funderingslagen voor infrastructurele en bouwkundige toepassingen. Door het gebruik van een Powerbase funderingslaag wordt een sterke spreiding van de (verkeers)belasting naar de ondergrond gerealiseerd.

Cementgebonden funderingen met Powerbase

Met Powerbase ontstaat een stabiele cementgebonden fundering, waarbij een aanzienlijke besparing wordt gerealiseerd in de bovenbouw van een constructie. Zo kan er veelal worden volstaan met een afwerking van één enkele of twee dunne asfaltlagen. Ook een monoliet afgewerkte betonvloer of een bestrating in betonklinkers of stelconplaten behoren tot de mogelijkheden.

Realisatie van duurzame cementgebonden funderingen

Als grondstof voor de cementgebonden funderingen worden rest- en bijproducten uit de industriële sector gebruikt. Hiermee wordt bespaard op het gebruik van schaarse en kostbare primaire grondstoffen, zoals schoon zand en grind of hoogwaardig betonpuin.

Het duurzame karakter van de bouwstoffen wordt versterkt door het feit dat er reststoffen nuttig worden toegepast in plaats van deze te reinigen, te storten of te verbranden. In combinatie met de minder zware bovenbouw of afwerklaag, wordt een nog verdergaande duurzaamheid en zelfs een reductie op de totale CO2-uitstoot behaald. Door de stabiele Powerbase funderingslaag, heeft de totale constructie meer weerstand tegen vermoeiing. Hiermee wordt de levensduur van een verhardingsconstructie verlengd en het duurzame karakter nog verder versterkt.

B-CIS Cementgebonden fundering

Cradle to Cradle

De B-CIS technologie voor de cementgebonden funderingen komt ook in aanmerking voor het keurmerk "cradle to cradle", mede omdat op het einde van de levensduur van het bouwwerk of de bouwstof, de vrijkomende materialen steeds opnieuw kunnen worden hergebruikt in soortgelijke toepassingen. Het toepassen van een Powerbase funderingslaag levert een aanzienlijke kostenbesparing op in vergelijking met een reguliere (cementgebonden fundering) constructie. In eerste instantie omdat schaarse en dus dure primaire grondstoffen worden vervangen door secundaire grondstoffen en in tweede instantie door de haalbare besparingen in de bovenbouw c.q. afwerklagen. De stabiele funderingslaag maakt het immers mogelijk een eenvoudigere, minder zware bovenbouw toe te passen.

Door het sturen van de sterkte-eigenschappen en de dikte van de funderingslaag, in samenhang met de toe te passen bovenbouw, kan steeds met de meest kosteneffectieve oplossing worden gewerkt. Zo kan er een significante reductie op de toe te passen asfaltdikte worden bereikt. Verder geldt dat er met een relatief kleine aanpassing zelfs een eenvoudige asfaltconstructie ook gecertificeerd vloeistofdicht te maken is.

Vervaardiging cementgebonden fundering

De bouwstof voor de funderingslaag wordt ofwel vervaardigd in een mobiele menginstallatie op de projectlocatie, ófwel op één van onze vaste, externe productielocaties. In het laatste geval wordt de bouwstof per vrachtauto aangevoerd op de projectlocatie. Het verse mengsel is een aardvochtig product dat direct in het werk wordt gebracht, wordt verdicht en geprofileerd. Het verwerken geschiedt met regulier wegenbouwmaterieel, zoals wiellader, wals en grader of kilver.

Na verwerken wordt de funderingslaag beschermd tegen uitdrogen door bijvoorbeeld de afgewerkte oppervlakken, gedurende de eerste 5 tot 7 dagen na aanbrengen, nat te houden. Een andere geschikte methode is het dagelijks afwerken van de dagproductie met bitumenemulsie (kleeflaag). De funderingslaag dient vervolgens enige tijd uit te harden, zonder dat deze wordt belast. 

Gecertificeerde funderingen

De Powerbase wordt geproduceerd en geleverd onder NL-BSB certificaat. Hiermee wordt direct voldaan aan alle bepalingen uit het Besluit en Regeling Bodemkwaliteit. B-CIS is NEN-ISO 9001, BRL 7510 en BRL 9322 gecertificeerd. Dit borgt de kwaliteit van de uit te leveren bouwstoffen die worden toegepast voor de cementgebonden fundering- zowel in milieuhygiënisch als in civieltechnisch opzicht.

Benieuwd naar de mogelijkheden van cementgebonden funderingen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

B-CIS BV
Koningin Wilhelminaweg 96
Postbus 2081
5300 CB Zaltbommel
Telefoon: 0418 - 511 555
E-mail: info@b-cis.nl