Uw basis voor een duurzame verharding | T: 0418-511555 | E: info@b-cis.nl

Overheid

Het traject van afvalstof (grondstof) naar vormgegeven bouwstof is uitermate uitgebreid en complex. B-CIS onderkent het probleem voor wat betreft de zeer uitgebreide en complexe regelgeving. Enerzijds is het Besluit bodem kwaliteit (Bbk) en de regeling bodemkwaliteit (Rbk) met de bijbehorende BRL SIKB 7500/7510 en de BRL 9322 van toepassing en anderzijds is onder andere de Wet Milieubeheer van toepassing. Daarom maakt B-CIS per project (waar dit van toepassing is) een “Plan van Aanpak” (PvA), waarin helder wordt beschreven welk product er gemaakt wordt. De volgende punten worden in dit plan uitgewerkt: waar, hoe, wanneer, hoeveel en op welke wijze. Tevens wordt beschreven welke regelgeving van toepassing is. Inmiddels is anno 2015 ca. 60 keer toestemming verleend op een 60 tal ingediende PvA’s bij de diverse bevoegde gezagen.  

De praktijk

Voor de toepassing van immobilisaat als vormgegeven bouwstof heeft B-CIS dagelijks met de diverse overheden en bevoegde gezagen contact. De rol van de overheden is uiteenlopend en niet uitputtend benoemd, als volgt:

  1. Zij is bevoegd gezag op bestaande (WM) inrichtingen
  2. Zij is vergunningverlener voor nieuwe en tijdelijk productielocaties
  3. Zij is toezichthouder en handhaver op bestaande inrichtingen, éénmalige productielocaties met tijdelijke vergunningen en op projectlocaties waar de vormgegeven bouwstof wordt toegepast. Veelal is de éénmalige productielocatie tevens de projectlocatie waar de vormgegeven bouwstof wordt toegepast
  4. Zij is toezichthouder en handhaver op de benodigde aanvoer van grondstoffen, zoals verontreinigde grond, sorteer zeefzand en andere minerale reststoffen
  5. Zij is toezichthouder en handhaver op de milieutechnische kwaliteit en de daarbij horende maximale acceptatie van de (aan te voeren) grondstoffen
  6. Zij is toezichthouder en handhaver op de functionaliteit, milieutechnische kwaliteit, etc. van de toe te passen vormgegeven bouwstof
B-CIS BV
Koningin Wilhelminaweg 96
Postbus 2081
5300 CB Zaltbommel
Telefoon: 0418 - 511 555
E-mail: info@b-cis.nl